⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jauni izdevumi par Daugavpils pilsētas attīstību

23.07.2015

 

 

 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā ir pieejami Daugavpils pilsētas pašvaldības izdevumi, kuri sniedz informāciju par Daugavpils pilsētas attīstību 2014. gadā un tās ilgtspējīgu attīstību nākotnē.  

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats informē sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Tajā ir iekļauts Daugavpils pilsētas raksturojums, pamatinformācija par Daugavpils pilsētas pašvaldību, informācija par teritorijas attīstības plānošanu, īstenošanu un uzraudzību, ieskats pašvaldības budžetā un struktūrvienībās.  

Mana pils – Daugavpils": Daugavpils pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadam. To izstrādāja Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas politisks dokuments, kas nosaka Daugavpils pilsētas attīstības rīcības virzienus, uzdevumus un pasākumus 7 gadiem. To veido četras galvenās daļas: Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze atspoguļo pilsētas situāciju uz 2013. gada sākumu. Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz jautājumu, ko Daugavpils pilsēta vēlas sasniegt nākotnē. Nodaļā iekļauta Daugavpils pilsētas vīzija, specializācijas, funkcionālās saites, stratēģiskais mērķis un vidēja termiņa prioritātes un sasniedzamie rezultāti. Rīcības plāns ietver projektu idejas un risinājumus, sniedzot atbildes uz jautājumu, kā sasniegt plānoto. Rīcības plānu papildina Investīciju plāns, kas nosaka nepieciešamo investīciju apjomu plānotajām aktivitātēm tuvākajiem 3 gadiem. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība sniedz priekšlikumus par to, pēc kādiem rādītājiem pašvaldība var vadīties, vērtējot pilsētas tālākās attīstības tendences un to, kā attīstības programma tiek īstenota. Kā atsevišķs sējums sagatavots Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, kuri īstenoti Attīstības programmas izstrādes gaitā.

Ne mazāk interesants ir Vizuālo komunikāciju aģentūras NORRSKOG izdevums Daugavpils cietokšņa un Daugavpils pilsētas stila rokasgrāmata. Rokasgrāmatā apkopotas Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa, Daugavpils pilsētas un Daugavpils pilsētas pašvaldības vizuālās identitātes komponentes: logo, norādes (uz tūrisma vai citu sabiedrisko objektu), informācijas reklāmu stendu noformējums, pārvietojamo suvenīru kiosku veidi un to noformējums, oficiālo afišu vai plakātu paraugi, tūrisma brošūru, oficiālo suvenīru noformējums, Daugavpils personāži-talismani (bruņurupucis un ķīris, sikspārnis). Sadaļā par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku sniegts apraksts par ģerboni un karogu, to lietošanas kārtību un noteikumiem.   

 

Informāciju sagatavoja:

LCB KAN vadītāja Zenona Tihomirova

tālr.: 65476342

e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv