⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, datu subjekta tiesībām.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latgales Centrālā bibliotēka (turpmāk – LCB), reģistrācijas Nr.90000066637, juridiskā adrese Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 654 26422, e-pasts: info@lcb.lv.
 2. LCB privātuma politika pilnā mērā attiecās uz LCB filiālēm, tai skaitā:
  2.1. Bērnu bibliotēka “Zīlīte”, Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī;
  2.2. Jaunbūves bibliotēka, 18. novembra ielā 161, Daugavpilī;
  2.3. Pārdaugavas bibliotēka, Komunālā ielā 2, Daugavpilī;
  2.4. Ceriņu bibliotēka, Lauska ielā 16, Daugavpilī;
  2.5. Piekrastes bibliotēka, Aveņu ielā 40, Daugavpilī;
  2.6. Gaismas bibliotēka, Gaismas ielā 9, Daugavpilī;
  2.7. Čiekuru bibliotēka, Čiekuru iela 5-1B, Daugavpilī.

Datu aizsardzības speciālists un tā kontaktinformācija

 1. Datu aizsardzības speciālists Jānis Rutka. Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: e-pasta adrese janis.rutka@daugavpils.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai, vēršoties LCB juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Bibliotēku likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas ir personas identifikācijas dati, kontaktinformācija, fotogrāfijas, attēli un ieraksti no videonovērošanas kamerām.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  6.1. fiziskajām personām – bibliotēkas lietotājiem (tajā skaitā aktīvajiem lietotajiem1 un neaktīvajiem lietotājiem2 ), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod LCB jebkādu informāciju;
  6.2. LCB telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  6.3. LCB uzturēto tīmekļa vietni www.lcb.lv (turpmāk – Datu subjekts).
 3. LCB rūpējas par Datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (reģistrējoties bibliotēkā, LCB tīmekļa vietnē, e-pastā, papīra formātā u.c.) un kādās iestādes sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. LCB apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  9.1. Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai:
  9.1.1. Datu subjekta identificēšanai;
  9.1.2. Datu subjekta apkalpošanai;
  9.1.3. saziņai ar Datu subjektu;
  9.1.4. bibliotēkas pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
  9.1.5. bibliotēkas pakalpojumu lietošanas veicināšanai;
  9.1.6. bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu reklamēšanai un izplatīšanai;
  9.1.7. bibliotēkas tīmekļa vietnes, tai skaitā pašu veidoto novadpētniecības un kultūrvēstures datubāzu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
  9.2. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  9.3. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LCB.
 1. LCB apstrādā Datu subjekta personas datus:
  10.1. Datu subjekta reģistrācijai bibliotēkā pēc Datu subjekta (lietotāja) pieteikuma – lai turpmāk nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu;
  10.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu LCB saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  10.3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;
  10.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no LCB un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, vai no likuma izrietošas LCB leģitīmās (likumīgās) intereses.
 2. LCB likumīgās (leģitīmās) intereses ir: pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms reģistrācijas un pakalpojuma sniegšanas;
  · nodrošināt Datu subjekta bibliotekāro apkalpošanu;
  · novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai, tai skaitā veikt Datu subjekta parādsaistību izpildes novērtējumu pakalpojumu sniegšanas laikā;
  · saglabāt Datu subjekta pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. LCB tīmekļa vietnē;
  · analizēt LCB tīmekļa vietni, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  · nodrošināt Datu subjektu (Lietotāju) datu bāzes efektīvu pārvaldību un darbu;
  · izstrādāt un attīstīt pakalpojumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  · veikt Datu subjektu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  · nodrošināt elektronisko tīklu uzturēšanu un attīstību;
  · uzturēt un attīstīt elektroniskos pakalpojumus;
  · nodrošināt efektīvus iestādes pārvaldības procesus;
  · nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;
  · vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  · informēt sabiedrību par savu darbību u.c.

Personas datu apstrāde

 1. LCB apstrādā Datu subjektu (lietotāju) datus, izmantojot Bibliotēku informācijas sistēmu “ALISE”.

Personas datu aizsardzība

 1. Datu subjekta sniegtā personiskā informācija tiek aizsargāta no neautorizētas izpaušanas, lietošanas, pārveidošanas vai dzēšanas, piemērojot atbilstošas drošības kontroles procedūras:
  13.1. bibliotēku darbinieku mācības/apmācības, konsultācijas;
  13.2. vienošanās ar bibliotēku darbiniekiem par datu neizpaušanu;
  13.3. ugunsmūris, antivīruss, drošas paroles, SSL, Web lapu aizsardzība.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. LCB neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām grāmatām un citiem izdevumiem, ierakstus no videokamerām lietotāju apkalpošanas telpās, datus par WiFi izmantošanu bibliotēkas telpās u.c., izņemot:
  14.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, tiesībsargājošajām institūcijām, lai atgrieztu zaudējumus par LCB bojātu vai nozagto īpašumu par ko Datu subjekts tiek informēts attiecīgā pakalpojuma saņemšanas laikā);
  14.2. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  14.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  14.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LCB likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs LCB likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. LCB glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  15.1. kamēr datu subjekts (lietotājs) ir aktīvs. Neaktīvo Datu subjekta (lietotāja) personas dati tiek glabāti 5 gadus pēc pēdējā bibliotēkas apmeklējuma;
  15.2. neaktīvo Datu subjektu (lietotāju), kuri nav nokārtojuši savas parādsaistības ar LCB, dati tiek glabāti 10 gadus no neatdoto izdevumu norakstīšanas dienas;
  15.3. dati no videonovērošanas sistēmas tiek glabāti 1 (vienu) mēnesi, līdz attiecīgais ieraksts tiek dzēsts;
  15.4. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LCB vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
  15.5. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  15.6. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad 15. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības vērsties Latgales Centrālajā bibliotēkā un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.
 2. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Datu subjekta sniegta piekrišana, Datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tās neietekmē to apstrādes likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.
 3. Ja Datu subjekts ir atsaucis piekrišanu savu personas datu apstrādei, viņam netiek nodrošināti LCB pakalpojumi pilnā apjomā (netiek izsniegti bibliotēkas krājumā esošie dokumenti uz mājām, nav pieejami bibliotēkas datori, netiek informēts par pasākumiem, jaunieguvumiem u.c.)
 4. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  20.1. rakstveida formā klātienē LCB un tās filiālēs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  20.2. elektroniski, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.
 5. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LCB pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 6. LCB atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pastā, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 7. LCB nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Saziņa ar Datu subjektu

 1. LCB veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Sīkdatņu izmantošana

 1. Tīmekļa vietnes apmeklējuma uzskaitei var tikt izmantotas sīkdatnes. Dati ir anonīmi un palīdz nodrošināt lietotājam ērtāku darbu. Turpinot lietot vietni, lietotājs akceptē, ka sīkdatnes tiks uzkrātas un izmantotas. Savu piekrišanu lietotājs jebkurā laikā var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
 2. LCB tīmekļa vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LCB nenes atbildību.

Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšana

 1. LCB informāciju par foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz preses relīzēs, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura. Uzsākot pasākumu, pasākuma apmeklētāji mutiski tiek informēti par foto, video, audio vai audiovizuālo fiksāciju pasākuma laikā.
 2. LCB uzņemtos foto attēlus, audio, video un audiovizuālas fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, bibliotēkas informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (Facebook, Instagram,Youtube.com).

Citi noteikumi

 1. LCB ir tiesības veikt grozījumus un papildinājumus Privātuma politikā, padarot publiski pieejamu aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē: www.lcb.lv (sadaļā “Dokumenti”).
 2. LCB saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas LCB lietvedībā.

1 pārreģistrēta vai no jauna reģistrēta persona, kas tekošā gadā apmeklējusi bibliotēku, un/vai izmantojusi bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus.
2 persona, kura ir reģistrēta bibliotēkā, bet nav apmeklējusi bibliotēku, un/vai izmantojusi bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus tekošajā gadā.