⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pamatpakalpojumi

Lai saņemtu grāmatas, žurnālus un citus izdevumus lietošanai mājās, jābūt reģistrētam Latgales Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā tās filiālē. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē ir jāuzrāda Lasītāja karte.

Izsniegto grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš ir 14 dienas.

Bibliotēkas lietotāji ar redzes traucējumiem un citām lasīšanas grūtībām var izvēlēties literatūru savām vajadzībām pielāgotā formātā – grāmatas palielinātā drukā, braila rakstā, kā arī audiogrāmatas diskos un zibatmiņās. Lai izmantotu pielāgoto literatūru, lietotājam ir jāgriežas Latgales Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā tās filiālē.

Lai rezervētu grāmatas tiešsaistē, jāpieslēdzas bibliotēkas lietotāja kontam “Mana bibliotēka”. Lietotājvārdu un paroli var saņemt pēc pieprasījuma Latgales Centrālajā bibliotēka vai jebkurā tās filiālē.

Pieslēdzoties kontam “Mana bibliotēka”, var veikt izdevuma pasūtīšanu, lūgt izdevuma nodošanas termiņa pagarināšanu un aplūkot savu bibliotēkas kontu – Izsniegtos, pasūtītos, rezervētos izdevumus, rindas, pagarinājumus, izsnieguma vēsturi, bibliotēkas atgādinājumus. Ir jāatceras, ka rezervētie izdevumi bibliotēkā ir jāizņem 3 darba dienu laikā kopš rezervācijas apstiprināšanas.

Pasūtītās grāmatas var saņemt izmantojot bibliomātu. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 654 26065 vai rakstīt info@lcb.lv.

Ja izsniegtie dokumenti nav jaunieguvumi, vai tos nepieprasa cits lietotājs, lietošanas termiņu iespējams pagarināt, ierodoties bibliotēkā, pa tālruni vai elektroniski. Dokumenti, kuru lietošanas termiņš regulāri tiek pagarināts, pie lietotāja var atrasties ne ilgāk par diviem mēnešiem.

Izsniegumu termiņa pagarināšana pa tālruni, kas ir norādīts uz Lasītāja kartes vai izmantojot bibliotēkas lietotāja kontu “Mana bibliotēka”.

Latgales Centrālās bibliotēkas lietotāji var nodot bibliotēkā izņemtos iespieddarbus jebkurā diennakts laikā. To nodrošina pie Vienības nama ēkas (Rīgas ielā 22a) uzstādītā grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta jeb grāmatu nodošanas kaste, kas atrodas tieši pie ieejas bibliotēkā no Saules ielas puses (blakus bibliomātam).

Grāmatas joprojām var nodot arī tradicionālā veidā – atnākot uz bibliotēku, tomēr jaunais pakalpojums ir lieliska alternatīva, kas ļauj to izdarīt ātrāk, ērtāk un, galvenais, arī ārpus bibliotēkas darba laika.

Svarīgi: grāmatu nodošanas kastē var ievietot visus iespieddarbus, kas saņemti kā Latgales Centrālajā bibliotēkā, tā arī jebkurā no tās filiālēm. Pēc saņemšanas bibliotekārs noteiks, kurš nodevis konkrēto grāmatu vai žurnālu un kurai bibliotēkai tie pieder – bibliotēku informācijas sistēma ļauj atpazīt katru izdevumu pēc tā unikālā svītru koda.

Latgales Centrālās bibliotēkas lietotāji pa tālruni vai elektroniskajā katalogā var pasūtīt grāmatas un citus iespieddarbus un jebkurā diennakts laikā saņemt tos bibliomātā bezkontakta režīmā. Bibliomāts atrodas Rīgas ielā 22a, pie ieejas bibliotēkā no Saules ielas puses (blakus grāmatu nodošanas kastei).

Pēc grāmatu pasūtīšanas bibliotekārs tās ievieto bibliomātā, un lietotājs saņem īsziņu ar unikālu durvju kodu. Pasūtījums ir jāizņem 3 dienu laikā.

Svarīgi: pasūtīšanai pieejami tikai tie izdevumi, kuri atrodas Latgales Centrālās bibliotēkas un ASV Informācijas centra krājumā.

Pirms pakalpojuma izmantošanas aicinām iepazīties ar bibliotēkas bibliomāta lietošanas pamācību.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 654 26065 vai rakstīt info@lcb.lv.

2024 gadā LCB un filiālēs abonēto periodisko izdevumu saraksts (šeit)

Preses hronika (šeit)

Periodisko izdevumu arhīvs (šeit)

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs ir pieejami stacionārie datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas datorus var izmanot tikai reģistrēti lietotāji, piesakoties pie bibliotekāra. Visās bibliotēkās ir pieejams bezmaksas Wi-Fi.

Apmācība ir pieejama Latgales Centrālās bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem un ir bibliotēkas bezmaksas pakalpojums.

Nodarbības LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā:

Robotika. Nodarbību cikls dalībniekiem vecumā 10+ bez priekšzināšanām. LEGO® MINDSTORMS® robotu konstruēšana, programmēšana un vadība. Cikla ilgums – 2 nedēļas (6 nodarbības). Individuāla pieteikšanās pa tālruni 654 49090.

Ievads 3D modelēšanā. Nodarbību cikls dalībniekiem vecumā 10+ bez priekšzināšanām. Ievads 3D modelēšanā – darbs ar 3D pildspalvām un 3D printeri. Cikla ilgums – 1 nedēļa (3 nodarbības). Individuāla pieteikšanās pa tālruni 654 49090.

Datorkursi senioriem

Kursi notiek Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas iela 22A) piecas reizes nedēļā no plkst. 9.00 līdz 10.30. Plānotais kursu ilgums ir 15 nodarbības. Vajadzības gadījumā nodarbības var tikt pagarinātas, kamēr visi dalībnieki apgūs nepieciešamās pamatprasmes. Kursu laikā varēs apgūt Windows operētājsistēmas pamatus (darbu ar mapēm un datnēm, teksta noformēšanu Microsoft Office Word programmā u.c.), iepazīties ar interneta pārlūkprogrammām un meklēšanas sistēmu pamatiem, iemācīsies lietot youtube portālu, sazināšanās programmu Skype, elektronisko pastu un internetbanku. Pēc kursu pabeigšanas dalībnieki saņems apliecinājumu.

Pieteikšanās kursiem pa tālruni 65476341 vai elektroniski anna.pakere@lcb.lv

Angļu valodas kursi

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs piedāvā reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem šādas apmācības iespējas:

Angļu valodas pamatkurss iesācējiem. Kurss ir paredzēts pieaugušajiem bez angļu valodas priekšzināšanām. Tas dod iespēju apgūt angļu valodu pamata (A2) līmenī, kas ļaus komunicēt dažādās sadzīves situācijās, izmantojot dažādas gramatiskas konstrukcijas.

Angļu valodas pamatkurss senioriem. Kurss ir paredzēts senioriem vecumā virs 60 gadiem bez angļu valodas priekšszināšanām. Kurss ir veidots, lai dotu iespēju gados vecākiem cilvēkiem apgūt jaunas valodas iemaņas viņiem ērtā tempā, nodrošinot nodarbību dalībnieku komfortu un labākus apmācības rezultātus.

Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām. Kurss ir paredzēts pieaugušajiem ar angļu valodas priekšzināšanām. Tas dod iespēju pilnveidot angļu valodas prasmes (līdz B1-B2 līmenim), kas savukārt ļaus brīvāk komunicēt angliski par plašāku tēmu loku, izmantojot dažādas gramatiskas konstrukcijas.

Visu kursu grupas tiek komplektētas reizi trīs – četros mēnešos. Kursu apjoms – 50 akadēmiskās stundas. Vairāk informācijas par nodarbību laikiem un pieteikšanos pa tālruni 65422483 vai elektroniski (infousa@lcb.lv). Pēc sekmīgas kursu apguves tiek izsniegts apliecinājums.

Angļu valodas sarunvalodas klubs – atklātas nodarbības, kas notiek katru trešdienu plkst. 17.30. Nodarbību mērķis ir paplašināt dalībnieku vārdu krājumu un uzlabot runas prasmes angļu valodā. Tās ir paredzētas lietotājiem ar angļu valodas priekšzināšanām. Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama.

Angļu valodas klubs senioriem – nodarbības ir paredzētas senioriem vecumā virs 60 gadiem ar angļu valodas priekšszināšanām. Nodarbību mērķis ir pilnveidot angļu valodas prasmes, lai spētu brīvi komunicēt. Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 12.00. Pieteikšanās pa tālruni 65422483 vai elektroniski (infousa@lcb.lv).

Starpbibliotēku abonements (SBA) piedāvā iespēju pasūtīt tos izdevumus, kā arī rakstu pilnās tekstu kopijas no periodiskajiem izdevumiem, kas nav pieejami Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB), no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām Latvijas bibliotēkām.

Lai veiktu pasūtījumu, jāizpilda pasūtījuma kartīte, kuru var saņemt LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļā Nozaru literatūras sektorā vai jebkurā filiālē.

Grāmatu pieprasījums tiek nodrošināts 2 nedēļu laikā. Rakstu kopijas ir iespējams saņemt 2-3 dienu laikā.
Saņemtos izdevumus bibliotēkas lietotāji drīkst izmantot tikai uz vietas bibliotēkā. Savukārt rakstu kopijas tiek izsniegtas lietotāja personīgai lietošanai. Par SBA pakalpojumu lietotājs sedz pasta izdevumus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 654 26422 vai rakstīt lan@lcb.lv.

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs tiek nodrošināta iespēja saņemt informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību, konkrētu izdevumu pieejamību bibliotēkas krājumā, informācijas meklēšanu LCB informācijas resursos (e-katalogā, datubāzēs u.c.), kā arī informācijas meklēšanu citu bibliotēku informācijas resursos. Pēc pieprasījuma tiek sniegtas tematiskās, faktogrāfiskās, precizējošās un citas uzziņas.

LCB un filiāļu lietotājiem ar kustību un redzes vai citiem traucējumiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. Pakalpojums jāpiesaka, aizpildot pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā. Šos lietotājus bibliotēka apkalpo reizi mēnesī.

Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles piedāvā grupu ekskursijas pa bibliotēku, kuras laikā grupas tiks iepazīstinātas ar bibliotēkas ēku un pakalpojumiem.

Latgales Centrālā bibliotēka piedāvā rīkot fotogrāfiju, mākslas darbu un radošo darbu izstādes savās telpās. Aicinām māksliniekus, fotogrāfus un citas radošas personas izmantot šo iespēju! Bibliotēka nodrošina izstāžu publicitāti un palīdzību izstādes darbu izvietošanā. Ar izstāžu telpu izvietojumu un dimensijām var iepazīties šeit.
Kontaktinformācija:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedriskās attiecības
tālr.: 654 76345
e-pasts: sa@lcb.lv

Tālruņi par pakalpojuma pieejamību:

Latgales Centrālā bibliotēka – tālr. 654 26065,
Bērnu bibliotēka “Zīlīte” – tālr. 654 21750,
Jaunbūves bibliotēka – tālr. 654 38173,
Pārdaugavas bibliotēka – tālr. 654 23339,
Ceriņu bibliotēka – tālr. 654 30660,
Piekrastes bibliotēka – tālr. 654 30311,
Gaismas bibliotēka – tālr. 654 55648,
Čiekuru bibliotēka – tālr. 654 39748.