⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Diskusija par ES publisko politiku „Publiskās politikas stratēģija 2010.gadā ES un Latvijā”

11.08.2010

2010.gada 27. augustā plkst.11.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā Latgales Centrālā bibliotēka rīko diskusiju . Diskusiju tēma konkrētajā tikšanās reizē sasaucas ar Eiropas Komisijas piedāvāto gadskārtējo politikas stratēģiju, taču ņemot vērā Latvijas specifiku un saistot ES stratēģisko vīziju ar Eiropas Komisijas piedāvātajiem konkrētajiem uzdevumiem ekonomiskajā un sociālajā sfērā ES un Latvijā.

Diskusijā piedalīsies
Moderators: Dr.Ilze Ostrovska, ( BSA, „Eiropas studiju” programmas direktore, „SPK-Europe”, Team Europe dalībniece ) Diskusijas tēma „ Globalizācijas izaicinājumi, trešās industriālās revolūcijas iezīmes, ES stratēģija un uzdevumi 2010.gadā ES un Latvijā”

Diskusijas dalībnieki:
Krūkle Ruta, (Skolu darba eksperts) . Diskusijas tēma: “Sociālā atsvešinātība, bezdarbs, nabadzība un skolu problēmas, īstenojot ES stratēģiskos uzdevumus”
un Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki, bibliotēku darbinieki, skolu direktori, skolotāji un un pirmsskolas mācību iestāžu vadītāji, vietējo mediju pārstāvji.

Diskusijas tematiku veidos sekojošas pamattēmas:
1. „ES stratēģijas 2020” uzdevumi ES dalībvalstīm trešās industriālās revolūcijas kontekstā
2. ES atbilde uz globalizācijas izaicinājumiem Eiropas izglītībai: ES mūžizglītības programma kā bezdarba mazināšanas līdzeklis un 6-gadīgo bērnu iekļaušanās vispārējās izglītības sistēmā
3. Nabadzības ietekme uz radošuma un inovatīvas pieejas attīstību skolās. Veidi, kā pārvarēt nabadzības un sociālās atstumtības negatīvās sekas.

Aicināti visi interesenti izteikt savu viedokli par to, kāpēc Latvijai ir zināmas grūtības iekļauties vispārējā ES stratēģijas „Eiropa 2020” procesā.

ES institūciju un Eiropas komisijas aktivitātes 2010.gadā iezīmē fakts, ka 2010.gadā Lisabonas stratēģijas politiskā kursa stafeti pārņēma tās turpinājums „ES stratēģija 2020”, kuras pamatpremises tika apstiprinātas 2010.gada 17.jūnijā Eiropas Padomes samitā.
Jaunās stratēģijas centrā ir apņemšanās panākt, ka dalībvalstis vairāk tērē izglītībai un zinātnei, attīstībai, samazina nabadzības līmeni un paaugstina nodarbinātības līmeni, ievieš stingrākos finanšu kontroles un pārvaldības mehānismus kā arī lielākā mērā orientējas uz starptautiskiem vides aizsardzības un enerģētikas izmantošanas racionalizēšanas uzstādījumiem.

Arī 10.Saeimas vēlēšanas Latvijā 2010.gada oktobrī var iezīmēties ar lielāku pievēršanos ES publiskās politikas uzstādījumiem sakarā ar Eiropas Komisijas līdzdalību, nodrošinot Latvijai starptautisko aizdevumu krīzes situācijā. Šīs ES un Eiropas Komisijas aktivitātes ir zināmā mērā aktualizējušas sabiedrības interesi par ES institūciju darbību un atsevišķiem ES politikas jautājumiem.

No otras puses, Latvija ir viena no viseiroskeptiskākajām ES dalībvalstīm. Negatīvās attieksmes pamatā ir gan Latvijas politiskās elites kļūdas, īstenojot ekonomisko politiku, gan sabiedrības vājās zināšanas par ES institūciju darbību, kā arī neskaidrās sociāli ekonomiskās ekspektācijas, kuras saistījās ar iestāšanos ES, bet kuras sabiedrības uztverē nerealizējās. Rezultātā – vilšanās transformējās dziļā skepticismā arī attiecībā uz ES uzstādījumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Iespējas mainīt attieksmi pret ES institūcijām un politiku lielā mērā ir saistāmas ar iespējām mazināt informatīvo pārrāvumu ES lietās starp Latvijas politisko eliti un Latvijas sabiedrību. Viens no mehānismiem, kas to varētu sekmēt, ir sistemātiskas diskusijas ar Latvijas iedzīvotājiem, skolotājiem, skolu direktoriem, Latvijas bibliotēku apmeklētājiem, Latvijas pašvaldību vadītājiem par aktuālajiem ES jautājumiem. Tieši šie cilvēki ir vieni no ietekmīgākajiem viedokļu aģentiem Latvijas sabiedrībā.

Kontaktpersona
LCB direktores vietniece
Dz.Stupāne
Tālr. 65476341, 26325472