⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Darbu sāk vairāki noderīgi latviešu valodas tiešsaistes resursi

Darbu sāk vairāki noderīgi latviešu valodas tiešsaistes resursi
22.06.2018
13. jūnijā Latviešu valodas aģentūra prezentēja četrus gadus ilga valodas un datorspeciālistu kopdarba rezultātu – apjomīgu elektronisku Latviešu valodas rokasgrāmatu, kā arī valodas konsultāciju un citvalodu personvārdu atveides platformas, kas ikvienam valodas lietotājam pieejamas tiešsaistē.

Jaunais interneta resurss "Latviešu valodas rokasgrāmata" ir enciklopēdiska rakstura darbs un informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, kurā apkopoti un izklāstīti galvenie jautājumi 26 valodniecības nozarēs un apakšnozarēs (kopā vairāk nekā 1500 šķirkļu jeb satura vienību).

Apjomīgais elektroniskais izdevums, kuru četrus gadus veidojis Latviešu valodas institūts sadarbībā ar SIA "Datorzinību centru", piedāvā informāciju par vispārīgo valodniecību, pareizrakstību (ortogrāfiju), frazeoloģiju, valodniecības vēsturi, fonētiku, vārddarināšanu, latgaliešu rakstu valodu un citām valodniecības nozarēm. To var izmantot gan kā uzziņu, gan mācību līdzekli – daudzos šķirkļos labākai tēmas izpratnei tiek piedāvāts izpildīt pašpārbaudes testus un/vai uzdevumus.

Rokasgrāmatas saturs pēc sarežģītības sakārtots divos līmeņos. Pirmajā līmenī, kas vairāk adresēts pamatskolēniem, raksturotas valodniecības nozares un skaidroti pamatjēdzieni, kā arī iekļauti testi un uzdevumi, kas atbilst pamatizglītības posma mācību saturam. Savukārt otrajā līmenī sniegta lingvistiskā informācija, kura lielākoties saistāma ar vidusskolas mācību saturu. Tāpēc dažkārt viena un tā paša jēdziena skaidrojums atrodams abos līmeņos, tikai pirmajā līmenī sniegta vienkāršāka pamatinformācija, bet otrajā – zinātniski pilnīgāka informācija un jau sarežģītāks skaidrojums. Daļa jēdzienu skaidrota tikai vienā no līmeņiem. Gan pirmā, gan otrā līmeņa saturu var izmantot jebkurš interesents jebkurā vecumā.

Rokasgrāmatai pievienota nozaru terminu vārdnīca, ko var izmantot arī kā patstāvīgu informatīvu materiālu, savukārt bibliotēkā apkopots literatūras saraksts, kur norādīti gan teorētiskie un citi avoti, kas izmantoti rokasgrāmatas satura un uzdevumu izstrādē, gan arī zināšanu paplašināšanai noderīgie pētījumi.

Rokasgrāmatas zinātniskās vadītājas un redaktores ir filoloģijas doktores Ilga Jansone un Anna Vulāne, savukārt šķirkļus veidojuši savas nozares speciālisti.

Lietotne "Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze" izveidota kā Latviešu valodas aģentūras speciālistiem biežāk uzdoto jautājumu un sagatavoto atbilžu krātuve, kuras mērķis ir padarīt lietotājiem ērti pieejamu datubāzes saturu: atbildes uz aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.

Valodas konsultāciju elektroniskā datubāze paredzēta humanitāro studiju programmu studentiem, piemēram, topošajiem filologiem, tulkiem, tulkotājiem, žurnālistiem u. c., kam ātri jāatrod informācija par atsevišķiem valodas jautājumiem, tāpat arī literārajiem redaktoriem un korektoriem, latviešu valodas kā dzimtās valodas, otrās valodas un svešvalodas skolotājiem un visiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot valodas zināšanas un prasmes, atrast atbildes uz valodas prakses jautājumiem.

Lietotnē iespējams noskaidrot: vārāmais sāls vai vārāmā sāls? Kafijas bārmenis vai barista? Kā sauc Babītes iedzīvotājus? un atbildes uz citiem jautājumiem.

Kā sola veidotāji, datubāze tiks nepārtraukti papildināta ar lingvistu atbildēm uz arvien jauniem uzdotajiem jautājumiem, jaunākajiem LVEK lēmumiem un ieteikumiem, kā arī populārzinātnisku rakstu krājuma "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" numuru satura rādītājiem. Lasītāji aicināti iesūtīt savus jautājumus.

Savukārt lietotnē "Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā" apkopota informācija par personvārdu atveidi 28 valodās, tostarp angļu, japāņu, korejiešu, itāļu, turku un citās.

Līdz ar lietotnēm prezentēts arī trīspadsmitais populārzinātnisko rakstu krājums "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi".

 

© Satori

https://www.satori.lv