⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēka pateicas par dāvinājumiem!

Bibliotēka pateicas par dāvinājumiem!
21.01.2014

2013. gadā Latgales Centrālā bibliotēka turpināja saņemt mazākus un lielākus grāmatu dāvinājumus. Dāvinājumā ir saņemtas 772 jaunas un vērtīgas grāmatas.

Sirsnīgi pateicamies organizācijām un iestādēm, kuras papildinājušas krājumu ar nozīmīgiem, kvalitatīviem nozaru literatūras izdevumiem: ASV un Somijas Vēstniecībām, Valsts Kancelejai, LR Zemkopības ministrijai, Daugavpils pilsētas domei, Maltas pagasta pārvaldei, Rēzeknes Augstskolai, Daugavpils novada Tūrisma informācijas centram, Balvu novada muzejam, Latvijas un ABLV bankām, kā arī Latvijas celiakijas pacientu, Daugavpils Ebreju un Latgales Media centra biedrībām, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondam un Daugavpils reliģiskajai vecticībnieku draudzei.

Sirsnīga pateicība vietējo laikrakstu „Динабург Вести» un «Сейчас» redakcijām, kuras atsaucās uz mūsu lūgumu un dāvināja pilsētas publiskajām bibliotēkām sava izdevuma bezmaksas gada komplektus.

Izsakām pateicību arī privātpersonām, kuras dāvināja pilsētas publiskajām bibliotēkām jaunas grāmatas pedagoģijā, vēsturē, etnogrāfijā, brīvdabas pieminekļu saglabāšanā un valodniecībā: DU Mākslas zinātņu institūta Mg.art., Mg.paed. Zeltītei Barševskai, LU Dr.paed. Emīlijai Černovai, arhitektam un restauratoram Laimonim Šmitam, Polijas Zinātniskās akadēmijas Slāvistikas institūta doktorantam Robert Zawisza.

Paldies māksliniekam Pjotram Hudobčonokam, pētniekam, ķīmijas habilitētajam doktoram Oļegam Papsujevičam, Daugavpils novadpētniekam Staņislavam Ružānam, Vecticībnieku vēstures un tradīciju pētniekam, rakstniekam un publicistam Vasilijam Baranovskim, Daugavpils Svētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas priesterim tēvam Dionisijam, kuru dāvinājumi bagātinājuši gan Latgales Centrālās bibliotēkas, gan filiāļu krājumus par Daugavpils novada vēsturi un kultūru, vecticībnieku likteņiem un tradīcijām.

Īpašs prieks ir saņemt dāvinājumā vietējo autoru dzejas un prozas darbus, tādēļ lielu sirsnīgu paldies sakām visiem autoriem, kuri dāvinājuši savus literāros darbus: Anitai Liepai, Fainai Osinai, Ingai Sokolovai, Anatolijam Harinam, Klavdijai Jurjevai un citiem.

Paldies cien. Annai Pārpucei un Pjotram Kornilovam par grāmatu dāvinājumiem no personīgajām bibliotēkām.

Paldies sakām visiem, kuri atbalstīja mūs aizvadītajā gadā! Vēlam Jums radošu un veiksmīgu 2014. gadu un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342, e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.l