Lietošanas noteikumi - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju
Lietošanas noteikumi
Datoru izmantošanas noteikumi
Uzdāvini grāmatu bibliotēkaiTuvākie notikumi
2022-05-20
20.05. plkst. 14.00. Daugavpils skaļās lasīšanas sacensības fināls. LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Lietotājiem » Lietošanas noteikumiNoteikumi Nr.1
(prot.Nr.6, 4.§)

APSTIPRINĀTI
Ar Daugavpils pilsētas domes
2017. gada 9. marta
lēmumu Nr.85

 

Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu
lietošanas noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Noteikumi nosaka Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu (turpmāk tekstā - Bibliotēka) pieejamo pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
1.2.Bibliotēka ir Daugavpils pilsētas domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina personu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu.
1.3.Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, Latgales Centrālās bibliotēkas nolikums, Bibliotēkas lietošanas noteikumi un citi normatīvie akti.
1.4.Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Daugavpils pilsētas dome.
1.5.Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie ir pieejami Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas zonā un Bibliotēkas tīmekļa vietnē: www.lcb.lv.  

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība
2.1.Bibliotēkas lietotājs ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus. Juridiskā persona pilnvaro fizisko personu veikt reģistrāciju bibliotēkā juridiskās personas vārdā.
2.2.Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda pase vai cits, personu apliecinošs dokuments, kurā ir fiksēts personas kods. Lietotājam ir jānorāda deklarētā dzīvesvieta, tālrunis, e-pasts, mācību vai darba vieta, lai nodrošinātu saziņas iespēju.
2.3.Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bibliotēka reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir fiksēts personas kods, un, pamatojoties uz vecāku, vai tiem pielīdzināto personu aizpildītu un parakstītu galvojumu.
2.4.Latgales Centrālā bibliotēka reģistrē lietotājus, kuri ir sasnieguši 14 gadu vecumu.
2.5.Nepilngadīgie, kas uzturas bērnunamos, internātskolās, patversmēs u.tml., Bibliotēkā var pierakstīties pēc šīs iestādes aizpildīta un parakstīta galvojuma.
2.6.Bibliotēka apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
2.7.Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
2.8.Reģistrētam lietotājam Bibliotēka izsniedz Lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot Bibliotēkas pakalpojumus. Lasītāja karte ir personisks dokuments, kuru nedrīkst nodot lietošanā citai personai. Lasītāja kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā Lietotājam par to nekavējoties jāinformē Bibliotēka.
2.9.Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno. Kartes atjaunošana ir par maksu.
2.10.Lasītāja karte ir jāuzrāda ikreiz, ierodoties Bibliotēkā un izmantojot jebkuru Bibliotēkas pakalpojumu.
2.11.Mainot uzvārdu un dzīves vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē. Mainot uzvārdu, lietotājam jāuzrāda šo faktu apstiprinošs dokuments.
2.12.Reģistrējoties Latgales Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā tās filiālē, lietotājam ir tiesības saņemt līdzņemšanai grāmatas un citus dokumentus no visu Daugavpils publisko bibliotēku krājumiem.

3. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība
3.1.Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas.
3.2.Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
3.2.1.lietotāju reģistrācija Bibliotēkā, Lasītāja kartes izsniegšana;
3.2.2.Bibliotēkas apmeklēšana, lietotājiem paredzamo pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) un iekārtu vai aprīkojuma izmantošana;
3.2.3.grāmatu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā;
3.2.4.lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem;
3.2.5.bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
3.2.6.Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi.
3.3.Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Daugavpils pilsētas dome.
3.4.Lietotājiem izsniegto grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš ir divas nedēļas. Ja izsniegtie dokumenti nav jaunieguvumi, vai tos nepieprasa cits lietotājs, termiņu iespējams pagarināt, ierodoties bibliotēkā, pa tālruni vai elektroniski. Dokumenti, kuru lietošanas termiņš regulāri tiek pagarināts, pie lietotāja var atrasties ne ilgāk par diviem mēnešiem.
3.5.Lietotājiem vienā apmeklējuma reizē izsniedz ne vairāk, ka 5 (piecas) grāmatas vai citus dokumentus.
3.6.Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas datu bāzē. Lietotājiem ir iespēja autorizēties Bibliotēkas kopkatalogā un rezervēt vai pagarināt grāmatas attālināti. Autorizēšanās dati tiek izsniegti Bibliotēkā.
3.7.Lietotājiem ir iespēja izmantot pakalpojumu „rezervēšana”. Pēc lietotāja pieprasījuma Bibliotēkas darbinieks rezervē grāmatas un citus dokumentus uz trijām dienām. Ja triju dienu laikā lietotājs rezervētos dokumentus nav izmantojis, tos ievieto atpakaļ plauktā. Rezervētos dokumentus vienlaikus izsniedz ne vairāk par diviem eksemplāriem.
3.8.Grāmatas un citus dokumentus, kas paredzēti darbam uz vietas, lietošanai mājās izsniedz tikai, izmantojot maksas pakalpojumu „Nakts abonements” vai „Svētku un izejamo dienu abonements”. Šo grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš ir līdz Bibliotēkas atvēršanai nākošajā Bibliotēkas darba dienā.
3.9.Lietotājiem jāievēro Bibliotēkā saņemto grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš. Lietotājiem, kuri Bibliotēkas noteiktajā termiņā nav atgriezuši grāmatas un citus dokumentus līdz parāda saistību izpildei ir liegta iespēja izmantot Bibliotēkas pakalpojumus (t.sk. internetu) visās Daugavpils pilsētas publiskajās bibliotēkās.
3.10.Datoru un interneta publiskās izmantošanas kārtību nosaka „Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu datoru izmantošanas noteikumi”, kurus apstiprina Bibliotēkas vadītāja.
3.11.Starpbibliotēku abonementa (turpmāk tekstā - SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus (izņemot dokumentu kopijas) lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai Bibliotēkā uz vietas. Par SBA pakalpojumu lietotājs sedz pasta izdevumus.

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības
Lietotājiem ir tiesības:
4.1.brīvi, bez ierobežojumiem, izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
4.2.bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.
4.3.saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma un informācijas sistēmas sastāvu, sniegtajiem pakalpojumiem, Bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem un citām aktivitātēm;
4.4.saņemt lasīšanai grāmatas un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma, vai pasūtīt tos SBA kārtā no citu bibliotēku krājumiem, ja attiecīgajā Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;
4.5.izmantot Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus;
4.6.iesniegt priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu Latgales Centrālās bibliotēkas vadītājai un Daugavpils pilsētas domei;
4.7.Bibliotēkas lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. Pakalpojums jāpiesaka, aizpildot Pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā. Šos lietotājus Bibliotēka apkalpo 1 reizi mēnesī.
4.8.Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumos;
Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu.

5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi
5.1.Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.
5.2.Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajām grāmatām un citiem dokumentiem (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas un tml.), kā arī pret Bibliotēkas izmantojamo datortehniku un inventāru. Par ievērotiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
5.3.Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
5.4.Nozaudētie vai sabojātie Bibliotēkas izdevumi lietotājam jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.
5.5.Ja lietotājs atsākās labprātīgi atlīdzināt bibliotēkas krājumam nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Tiesas izdevumus sedz vainīgā puse.
5.6.Par civiltiesisko kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, atbildīgi vecāki vai tiem pielīdzinātas personas.
5.7.Lietotāji, kuri neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteikto, kā arī trokšņo, izmanto mobilos tālruņus telpās (vietās), kuras apzīmētas ar īpašu informatīvu norādi (piktogramma ar pārsvītrotu mobilā tālruņa aparātu), traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotekāram, lieto pārtiku un dzērienus pie Bibliotēkas krājuma, datoriem un biroja tehnikas, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē, neievēro higiēnas normas, bojā Bibliotēkas inventāru un krājumu, var tikt izraidīti no Bibliotēkas telpām un viņiem var tikt liegts izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz vienam gadam.
5.8.Par atkārtotu pārkāpumu lietotājs var tikt izslēgts no Bibliotēkas pavisam, par ko viņš tiek informēts rakstiski. 

 
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2022