⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Valsts izglītības attīstības aģentūras reģionālais informācijas stends Latgales Centrālajā bibliotēkā

14.10.2010

Lai informētu plašāku sabiedrību par mācību, prakses, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas iespējām, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programma, dažādas starpvalstu sadarbības programmas, informatīvie tīkli un ES struktūrfondi, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izvietojusi informatīvos stendus ES informācijas punktos (ESIP) 10 Latvijas reģionālajās bibliotēkās, t.sk. arī Latgales Centrālajā bibliotēkā, tādējādi aicinot ikvienu ESIP apmeklētāju iepazīties ar VIAA darbību, saņemt informatīvos materiālus un konsultācijas par interesējošo programmu.

VIAA ir vienas pieturas aģentūra ES struktūrfondu, mūžizglītības, karjeras atbalsta un citos izglītības, tālākizglītības un zinātnes politikas īstenošanas atbalsta jautājumos, piedāvājot plašu informācijas un konsultāciju klāstu par iespējām Latvijā un Eiropā.

Arvien populārākas kļūst ES Mūžizglītības programmas sniegtās daudzveidīgās iespējas, un arvien vairāk cilvēku šādā veidā gūst zināšanas un pieredzi Eiropas telpā. Leonardo da Vinci mērķis ir uzlabot profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, Erasmus programmas mērķis ir veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un apmācību iespēju ārzemēs, savukārt Grundtvig piedāvā starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem. Izglītības iestāžu vadītāji, izglītības inspektori, izglītības nozares padomnieki un administratīvais personāls var izmantot iespēju doties Mācību braucienos. To mērķis ir sniegt iespēju izglītības un profesionālo praktisko mācību speciālistiem, kas ir atbildīgi un īsteno nozīmīgas aktivitātes vietējā, reģionālā vai pat visas valsts līmenī, pārskatīt un pilnveidot savu darbu, izmantojot citu valstu izglītības un profesionālo praktisko mācību struktūru un reformu pieredzi.

Skolotājus un studentus var ieinteresēt Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības programma Nordplus. Tā sniedz iespēju doties pieredzes apmaiņas vizītēs un veidot dažādu veidu sadarbību starp piecu Ziemeļvalstu un triju Baltijas valstu izglītības iestādēm un organizācijām, veicinot kvalitāti, jauninājumus un labākās prakses ieviešanu programmas dalībvalstu izglītības sistēmās.

Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darbam Šveices zinātniskajās institūcijās. Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās ES dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici.

Izglītības un zinātnes joma Latvijā no ES struktūrfondiem saņem miljonu investīcijas visos sektoros: vispārējā, profesionālajā, augstākajā izglītībā, mūžizglītībā un dažādos zinātnes virzienos. Modernizēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti, uzlabotas mācību programmas, mērķstipendijas maģistrantiem, doktorantiem un pedagogiem, remontdarbi profesionālās izglītības iestādēs un augstskolās, atbalsts zinātnes attīstībai un daudzas citas aktivitātes Latvijā notiek tieši tāpēc, ka ir pieejami struktūrfondu līdzekļi.

VIAA administrētajā Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV var atrast daudzveidīgu informāciju par dažādām izglītības iespējām jauniešiem un pieaugušajiem. Profesionālās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi un kuponu apmācības programmas ir tikai daļa no datubāzē pieejamās informācijas. Ikviens interesents var izpildīt karjeras izvēles testus un uzdot jautājumus e-konsultantam. Gan testi, gan konsultācijas datubāzē ir bez maksas. Datubāze regulāri tiek papildināta ar visaktuālāko informāciju.

Plašu informāciju par izglītības iespējām ārvalstīs piedāvā Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkls Euroguidance. Interneta vietnē http://www.viaa.gov.lv/euroguidance ir publicēts izdevums „Studiju ceļvedis Eiropā”. Tajā ir noderīgi ieteikumi tiem, kas vēlas studēt kādā no 31 Eiropas valsts mācību iestādēm. Sadaļā „Jautājumi un atbildes” ir iespēja uzdot papildu jautājumus par izglītību Eiropā. Informāciju var saņemt arī EK izglītības iespēju portālā PLOTEUShttp://ec.europa.eu/ploteus.

Informatīvais stends informē gan par šiem VIAA darbības virzieniem, gan par vairākiem citiem.

25.11.2010 plkst.11.00 LCB notiks VIAA bezmaksas reģionālais informatīvais seminārs par dažādām ES izglītības programmu un struktūrfondu iespējām.
Sīkāku informāciju un konsultācijas varat saņemt LCB pie Dz.Stupānes.

LCB kontaktpersona
Dz.Stupāne,
Tālr. 65476341
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv