J. Graubiņš - Tek saulīte tecēdama

J. Graubiņa apdare

Latviešu tautas dziesmas vārdi

Ai , saulīte, mīļa balta,
Sērdienīšu māmuliņ!

Kājas rokas sasildīja,
Valodiņas vien nebij’.

Tek saulīte tecēdama,
Es paliku pavēnī.
Nava savas māmuliņas,
Kas iecēla saulītē.

Tec , saulīte, pagaid mani,
Ko tevīmi pasacīš.

Jau saulīte zemu, zemu,
Māmuliņa tālu, tāl’.

Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu, nesasauc’.

Notis

Audio