Vēsture

Vietā, kur šobrīd atrodas Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle, 1866. gadā armijas vajadzībām tika uzcelta dzelzs baznīca. Pēc Polockas eparhijas vadības rīkojuma 1904. gadā šo baznīcu pārcēla uz tagadējo Jersiku (Preiļu rajonā).


Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīca (bijusī dzelzs baznīca)
 

Sv. Borisa un Gļeba baznīca celta 1904.- 1905. gadā, iesvētīta - 1905. gada 12. jūnijā. Dievnama arhitekts nav zināms, bet būv­niecību finansēja kara resors, kas nodarbo­jās ar armijas reliģiskajiem jautājumiem.

Atšķirībā no citām baznīcām, kas tiek iesvē­tītas, godinot kādu noteiktu svēto vai Bībeles notikumu, šai baznīcai ir pat divi veltījumi: pirmais un galvenais - dievbijīgajiem kņa­ziem Borisam un Gļebam, otrs - svētajam Maskavas Aleksijam.

Sākotnēji dievkalpoju­mus baznīcā vadīja vai nu no tuvākās ap­kaimes atbraukušie mācītāji, vai arī Daugav­pils Sv. Aleksandra Ņevska katedrāles vecākais mācītājs.

Tikai 1922. gadā šeit tika izveidota patstāvīga draudze. 1925. gadā sāka darboties arī latviešu draudze, un no šī brīža Sv. Borisa un Gļeba baznīcā bija divas draudzes - latvie­šu un krievu.

1938. gadā baznīcā tika iesvē­tīts Jersikas bīskaps Aleksandrs; tā kļuva par bīskapa pamatmītni, tādējādi nosau­kumā iegūstot apzīmējumu - katedrāle.

1922.-1923. gadā dievnamu remontēja, jo kara laikā tas nebija pienācīgi aprūpēts un bojātā jumta dēļ tika bojātas ikonas un sie­nu gleznojumi.

Otrs baznīcas remonts notika 1926.-1927. gadā, kad tika uzlikts jauns jumts, bet 1930.-1931. gadā tika pabeigts baznīcas ārējais remonts, kā arī pilnīgi pārkrāsotas iekštelpas.


XX gs.  30-tie gadi. Foto no DNMM krājuma

Otrā pasaules kara laikā ēka stipri rieta, bet pēc kara (līdz 1951. gadam) to divas reizes postīja ugunsgrēks.

Baznīcas priesteris laikā no 1951. līdz 1984. gadam Nikolajs (Kļepatskis) panāca, ka dievnams tika izremontēts, ap to uzcelts žogs un iestādīti koki.

Bīskapa mītni Sv. Borisa un Gļeba katedrālē atjaunoja 1989. gadā, kad arhibīskapa kārtā tika iecelts Daugavpilī dzimušais Aleksandrs (Kudrjašovs). Viņš vēlāk kļuva par Rīgas un visas Latvijas arhibīskapu.

No 1994. gada baznīcas priesteris - Georgijs (Popovs). Nopietnākie baznīcas ārējie remontdarbi tika veikti 1995. gadā.

2006. gadā ar Viņa Eminences lūgumu vikārā Daugavpils  Bīskapa  kārtā tika iecelts arhimandrīts Aleksandrs (Matrjonins). Viņš turpināja baznīcas renovācijas darbus.

2004. – 2008. gadā tika pabeigta ārēja baznīcas renovācija un apzeltīti visi baznīcas kupoli. Apzeltīšanas darbus veica speciālisti no Sanktpēterburgas. 2005. gadā viņi ar zeltu pārklāja pašu lielāko kupolu, kas atrodas virs altāra. Nākamajā gadā tika apzeltīti četri kupoli virs centrālā altāra, ka arī divi mazie kupoli virs sānu altāriem. 2008.gadā apzeltīšanas darbi tika pabeigti.

 


Katedrāle ar apzeltītiem kupoliem. ©LCB

2013. gada 12. martā Svētīgākais Patriarhs Kirils un Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Svētītā Sinode apstiprināja lēmumu par Daugavpils - Rēzeknes eparhijas izveidošanu.

2013. gada 17. martā, Piedošanas svētdienā, Viņa Eminence Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs pirmo reizi kalpoja Daugavpils Borisa un Gļeba katedrālē kā Valdošais Virsgans.

2004. gadā katedrālē tika atklāta draudzes skola bērniem. Borisa un Gļeba draudzes skola sevi kā pareizticīgu mācību iestādi pieteica, piedaloties starptautiskajā izstādē „Izglītības iespējas 2007”.

Katedrāle ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr.4822) .

Avotu saraksts :

1. Daugavpils laikam līdzi = Даугавпилс в ногу со временем = Daugavpils througt the ages / sast. Vita Rinkeviča ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : Daugavpils pilsētas dome ; Rīga : Puse Plus, [2000]. – 58. lpp. : il. - Teksts latv., krievu, angļu val.

2. Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere. - Rīga : Neputns, 2006. – 46.-49. lpp. : il. - Kopsav. angļu, krievu val. ISBN 9984729907.

Pieejams:http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307005118|article:DIVL205|page:47|issueType:B

3. Latvijas Pareizticīgā Baznīca.1988-2008.gads / galv. red. un izdevuma vad. Visaugstisvētītais Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts ; aut. kol. vad., atbild. un mākslinieciskais red. Augstisvētītais Aleksandrs, Daugavpils Bīskaps ; sast. virspriesteris Oļegs Peļevins ; no krievu val. tulk. Anna Āboliņa ; konsult.: viespriesteris Georgijs Tailovs, virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, igumens Jānis (Sičevskis), virspriesteris Aleksandrs Nagla, inokiņa Olimpiāda (Kezik), pedagoģijas zinātņu doktore N.Djomina. - Rīga : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, 2009. - 296 lpp. : il. ISBN 9789984791852.

4. Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2014. gadam / Pareizticīgās baznīcas sinodes izdevums. - Rīga : Latvijas Pareizticīgās baznīcas sinode, [2014]. – 4.-6. lpp. ISBN 9789934140426.  

5. Денисов, Олег. К 110-летию начала строительства Даугавпилсского кафедрального собора святых князей страсттерпцев Бориса и Глеба / Олег Денисов // Православные жемчужины Латгалии : по материалам XIV Даугавпилсской краеведческой конференции / сост. В. Филиппов. - Даугавпилс : [б.и.], 2014. – С.16-27.

***

6. Ivancova, Jeļena.  Garīgā centra būvniecības ideju atbalstīja vairāk nekā 5000 daugavpiliešu : [sakarā ar Daugavpils pareizticīgo garīgā centra celtniecības projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātiem] / Jeļena Ivancova // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.22 (2016, 18.marts), 2.lpp. - Tas pats krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.22 (2016, 18.marts), 2.lpp.

7. Ivancova, Jeļena.  Pareizticīgo centrs sola apvienot cilvēkus : [par Daugavpils Pareizticīgo centra projekta sabiedrisko apspriešanu] / Jeļena Ivancova ; tekstā stāsta daugavpiliete Antoņina, Daugavpils un Rēzeknes bīskaps Aleksandrs, projekta arhitekte Olga Krumpāne, Daugavpils Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāles virspriesteris Georgijs Popovs // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.17 (2016, 1.marts), [1.], 2.lpp. : fotogr. - Tas pats krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.17 (2016, 1.marts), [1.], 3.lpp. : fotogr.

8. Jegorova, Irēna. Borisa un Gļeba katedrāle svin 100 gadu jubileju / Irēna Jegorova // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.60 (2005, 5.aug.), 6.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.60 (2005, 5.aug.), [1.]-2.lpp.

9. Kuzņecovs, Sergejs.  Borisa un Gļeba katedrāle nosvinēja 110 gadu jubileju : [par Daugavpils Svēto labticīgo Krievzemes kņazu Borisa un Gļeba Daugavpils pareizticīgo katedrāles jubilejas svinībām] / Sergejs Kuzņecovs // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.37 (2015, 19.maijs), 2.lpp. : fotogr. - .Tas pats krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.37 (2015, 19.maijs), 3.lpp. : fotogr.

***

10. Borisa un Gļeba katedrāle
www.eparhija.lv/lv

11. Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba katedrāle
 http://www.eleison.lv/dievnami/Latgale/daugavpilsBG.htm