Arhitektūra

Sv. Borisa un Gļeba katedrāles arhitektūras stils – retrospektīvisms.

Sv. Borisa un Gļeba katedrāle plānā veido iegarenu taisnstūri, kas sadalīts trīs daļās - ievērojami augstākajā vidusjomā un divos sānjomos. 


Katedrāles plāns

 Baznīcas izmēri: 20 x 40 m, baznīcas augstums - 56m, baznīcas platība – 1106 m2 (izmantojamā platība – 753 m2).

Baznīcas mūra apjoms balstās uz granīta bloku mūrējuma pamatiem. Ēkas div­slīpju jumtu sedz skārda plāksnes. Dalījums jomos atspoguļojas arī baznīcas ārējā vei­dolā - sānjomu galos (baznīcas stūros) paceļas torņi. Ēkas paaugstinātās vidusdaļas austrumu galā uz taisnstūra pamatnes izbūvēti pieci tornīši. Virs ieejas baznīcā ir zvanu tornis, kurā sākotnēji atradās četri zvani. Dievnama torņi klāti ar zili krā­sotu skārda jumtu.


  Skats uz katedrāles ziemeļu fasādi. ©LCB

Baznīcas balti krāsotā ēka ir ļoti izteiksmīga - tās ārējā veidolā izmantoti dekoratīvie ķīļveida arkas elementi, kā arī dzegas, kolonnas, sandriki, portāli u. c.


Baznīcas fasādes dekoratīvie elementi. ©LCB

Lai ēkas apdari padarī­tu vēl iespaidīgāku, vietām lietots gaišzilais krāsojums. Virs ieejas baznīcā novietots Kristus attēls.


Kristus attēls. ©LCB

 Dienvidu fasādi rotāja sienas gleznojums ar svēto Borisa un Gļeba atvei­diem, bet tagad ir redzams tikai Kristus attēls.

                 
  Dienvidu fasādes arka.  ©LCB                             Kristus attēls. ©LCB        

Baznīcas ārējā izveide - jo īpaši dekoratīvo kolonnu formas risinājums - sasaucas ar 19. un 20. gadsimta mijas Krievijas arhitektūru, kurā historisma ietek­mē bija vērojama  Krievijas un Austrumu mākslas iezīmes

 


Kolonnas baznīcas fasādē. ©LCB


Vidusjoma sienā iebūvētie logi. ©LCB

2004. – 2008. gadā tika pabeigta ārēja baznīcas renovācija un apzeltīti visi kupoli.

2017. gada novembrī tika iesvētīti katedrāles 12 jaunie zvani. Zvani iegādāti, pateicoties sponsoram no Liepājas Sergejam Bičkovam. Visi zvani lieti Maskavas rūpnīcā “Liteks”. Galvenais zvans sver 1700 kg, pārējo svars – 820 kg, 450 kg, 250 kg un mazāk.

 


Skats uz Sv. Borisa un Gļeba katedrāli no ziemeļaustrumu puses. ©LCB

Avotu saraksts :

1. Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere. - Rīga : Neputns, 2006. – 46.-49. lpp. : il. - Kopsav. angļu, krievu val. ISBN 9984729907.

Pieejams:http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307005118|article:DIVL205|page:47|issueType:B

2. Latvijas Pareizticīgā Baznīca.1988-2008.gads / galv. red. un izdevuma vad. Visaugstisvētītais Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts ; aut. kol. vad., atbild. un mākslinieciskais red. Augstisvētītais Aleksandrs, Daugavpils Bīskaps ; sast. virspriesteris Oļegs Peļevins ; no krievu val. tulk. Anna Āboliņa ; konsult.: viespriesteris Georgijs Tailovs, virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, igumens Jānis (Sičevskis), virspriesteris Aleksandrs Nagla, inokiņa Olimpiāda (Kezik), pedagoģijas zinātņu doktore N.Djomina. - Rīga : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, 2009. - 296 lpp. : il. ISBN 9789984791852.

3. Rancāne, Anna, 1959-. Divpadsmit Latgales loki kopā ar Annu Rancāni / Anna Rancāne ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. – 135. lpp.

***

4. Čursina, Jeļena.  Iesvētīja Borisa un Gļeba katedrāles zvanus : [par Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāles 12 jauno zvanu iesvētīšanu] / Jeļena Čursina // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.88 (2017, 10.nov.), 8.lpp. : fotogr. - Tas pats krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.88 (2017, 10.nov.), 8.lpp. : fotogr.

5. Jegorova, Irēna. Borisa un Gļeba katedrāle svin 100 gadu jubileju / Irēna Jegorova // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.60 (2005, 5.aug.), 6.lpp. - T.p. krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.60 (2005, 5.aug.), [1.]-2.lpp.