LCB lasītāji- seniori apgūst pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Sabiedriskie un politiskie darbinieki

LEONĪDS KEIRĀNS

Dabaszinātnieks, pedagogs, sabiedriskais darbinieks
1925-2016

Dzimis 1925.gada 11.maijā Daugavpilī. Pēc Daugavpils 1.pamatskolas beigšanas L.Keirāns 1948.gadā absolvēja Daugavpils Skolotāju institūtu, bet četrus gadus vēlāk arī Latvijas Valsts pedagoģisko institūtu Rīgā. Ieguvis biologa diplomu, L.Keirāns strādāja par skolotāju Ilūkstes apriņķa Raudas pamatskolā (1952-1956). 1956.gadā viņš pārgāja darbā par pasniedzēju Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (Daugavpils Universitāte). 1964.gadā viņš aizstāvēja disertāciju „Pedagoģiskais zīmējums bioloģijas stundā” un ieguva pedagoģijas zinātņu kandidāta grādu. Tajā pašā gadā viņš kļuva par Botānikas un bioloģijas metodikas katedras vadītāju. 1966., 1973., 1987.gadā L.Keirāns stažējās A.Hercena Ļeņingradas Valsts Pedagoģiskajā universitātē un no 1989.gada līdz 1994.gadam bija šīs augstskolas zinātniskās padomes eksperts. 1988.gadā L.Keirāns aizstāvēja doktora disertāciju, par ko viņam piešķirts doktora grāds pedagoģijā, kas 1991.gadā pielīdzināts habilitētā doktora grādam pedagoģijā. 1992.-1998.gadā L.Keirāns bija LU Habilitācijas un promocijas padomes eksperts un DPU Promocijas padomes priekšsēdētājs un eksperts. Piedalījies daudzās starptautiskās konferencēs Sanktpēterburgā, Rostokā, Grefsvaldē u.c. Bijis The American Biographical Institute konsultants.
Profesors L.Keirāns daudz uzmanības veltījis mācību metodiku struktūras pētīšanai. Pētījumu rezultātā profesors precizēja vairākus bioloģijas mācīšanas metodikas pamatjēdzienus, konstruēja precīzu bioloģijas mācīšanas metodikas struktūru, noteica tās attīstības vēsturisko aspektu, prognozēja tās turpmākās attīstības perspektīvas, izveidoja metodikas strukturālo darba modeli un atbilstoši didaktikas attīstības tendencēm noteica struktūrelementu uzbūves likumību mehānismu.
L.Keirānam ir izdevies atklāt vairākas likumsakarības, proti: vēsturiskos priekšnosacījumus katra mācību priekšmeta metodikas struktūrelementu veidošanā, kā arī tieksmi pārņemt šos elementus no citu priekšmetu metodikām, tādējādi izveidojot vienotu izglītības elementu sistēmu. Daudz laika un pūļu profesors L.Keirāns ir veltījis skolotāja personības un viņa darba pētīšanai. Viņš aktīvi iesaistījās Daugavpils Pedagoģiskā institūta Agrobioloģiskās stacijas struktūras un mācību procesa sistēmas izveidē.
Publicējis vairāk nekā 70 zinātnisku un zinātniski metodisku rakstu par bioloģijas mācīšanas metodikas teorijas un prakses jautājumiem, sarakstījis sešas monogrāfijas, bijis Latgales Pētniecības institūta biedrs un “Acta Latgalica” 8. un 9.sējuma atbildīgais redaktors. Nozīmīgākais profesora devums bija zinošu, garīgi bagātu un inteliģentu skolotāju un zinātnes darbinieku sagatavošana.
Galvenie L.Keirāna darbi: „Iepazīsim Latvijas augus” (1.d. - 1993., 2.d. -1994.), „Структура методики обучения как науки” (1979), „Структура методики преподавания школьных предметов и дидактики” (1981), „Исследования педагогической эффективности работы учителя” (1990), Hornikk F., Keiran L. u.a. – „Fahttermini zur Unterrichtsmethodik (Biologie) in Fremdsprachen” (1982).
Starptautiskais Biogrāfiju institūts (Kembridža) ir iekļāvis profesora Leonīda Keirāna biogrāfiju izdevumos „20.gadsimta izcilie cilvēki” un „Kas ir kas starp intelektuāļiem”. Viņš ir atzīts par 1998./99. gada cilvēku.
L.Keirānam 2005.gadā ir piešķirts Daugavpils pašvaldības apbalvojums "Goda daugavpilietis".
L.Keirāns ir miris 2016.gada 6.janvārī.


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvoja un strādāja Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām / sast.: Jānis Anspaks, A.Apīnis, Aleksejs Benke ... [u.c.] ; Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas institūts. - Rīga : Puse, 1998. – 178.-180. lpp. : il.
  2. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte: pētniecība un zinātne 80 gados : bigrāfisks rādītājs, 1921-2001 / sast.: Henrihs Soms, Vilma Šaudiņa ; Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. - Daugavpils : Saule, 2001. – 47. lpp. : il.  ISBN 9984-14-157-8
  3. Vaivode Eleonora (1944-). Mantojums un virzība : par maniem kolēģiem / Eleonora Terēzija Vaivode. - Daugavpils : Saule, 2007. – 405.-423. lpp. : il. Grāmata veltīta Daugavpils Pedagoģiskā institūta, Daugavpils Pedagoģiskās universitātes un Daugavpils Universitātes docētājiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu zinātņu, augstskolas un vispārizglītojošās skolas pedagoģijas attīstībā. ISBN 9789984143552

Elektroniskie resursi:

Leonīda Keirāna darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Leonīda Keirāna darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība